Sprawdzian Trzecioklasisty
Test kompetencji trzecioklasisty, przygotowuje Instytut Badań Edukacyjnych. Test składa się z jednego, dwóch albo nawet trzech arkuszy – języka polskiego, matematyki i przyrody.
Pierwsza z nich sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia własnego tekstu. Część matematyczna obejmuje podstawowe zagadnienia geometryczne, a także wymaga rozwiązania prostych zadań rachunkowych. Część przyrodnicza sprawdza wiedzę badawczą o świecie. W testach mogą pojawić się również zadania specjalne, które sprawdzą, jak dzieci radzą sobie w różnych sytuacjach. Wynik sprawdzianu trzecioklasisty

Badanie umiejętności polonistycznych

Rok Liczba uczniów piszących szkoła województwo kraj
2017 20 Umiejętności uczniów globalnie 75,8 % 73,05% 72,90%
2016 12 Wyszukiwanie informacji i wnioskowanie 74% 63,0% 60%
Analiza i interpretacja tekstów kultury – świadomość językowa i estetyczna 86% 74% 73%
Umiejętności uczniów globalnie 78,0% 67% 64%
2015 17 Wnioskowanie 89,4% 84,0% 82,2%
Wyszukiwanie informacji 62,4% 71,1% 68,1%
Tworzenie wypowiedzi 80,4% 64,9% 60,4%
Umiejętności uczniów globalnie 78,0% 71,6% 68,2%

Badanie umiejętności matematycznych

Rok Liczba uczniów piszących szkoła województwo kraj
2017 20 Umiejętności uczniów globalnie 67,35 % 66,30% 65,25%
2016 12 Sprawność rachunkowa 76,0% 75% 72%
Rozwiązywanie zadań tekstowych 82% 66% 61%
Wyobraźnia geometryczna 72% 56% 52%
Rozumowanie w arytmetyce 78% 68% 63%
Umiejętności uczniów globalnie 77% 68% 64%
2015 17 Sprawność rachunkowa 75,0% 65,9% 62,5%
Rozwiązywanie zadań tekstowych 58,8% 65,9% 62,2%
Rozważanie możliwości 64,7% 67,6% 63,6%
Dostrzeganie zależności 52,9% 64,2 % 60,7%
Wyobraźnia geometryczna 51,0% 59,2% 5654,4%
Intuicje geometryczne 48,5% 57,4% 52,5%
Obliczenia w geometrii 55,9% 62,6% 58,3%
Umiejętności uczniów globalnie 59,9% 63,4% 59,4%

Badanie umiejętności przyrodniczych

Rok Liczba uczniów piszących szkoła województwo kraj
2016 12 Rozumienie i korzystanie z metody badawczej 75% 49% 45%
Posługiwanie się warsztatem badacza 88% 73% 70%
Błędne przekonania 63% 44% 39%
Wykorzystanie wiadomości i zastosowanie umiejętności przedmiotowych 78,0% 71,6% 68,2%
Umiejętności uczniów globalnie 77,0% 60% 57%

 

Wynik sprawdzianu trzecioklasisty

Badanie umiejętności matematycznych

Rok Liczba uczniów piszących   szkoła województwo kraj
2014 12 Sprawność rachunkowa 78,8% 60,2 % 56,7%
Rozwiązywanie zadań tekstowych 68,6% 59,1% 56,2%
Umiejętności uczniów globalnie 70,8% 59,3% 56,3%
2013 9 Sprawność rachunkowa 93,8% 71,2% 68,1%
Rozwiązywanie zadań tekstowych 78,1% 53,2% 56,1%
Umiejętności uczniów globalnie 86,1% 61,5% 59,0%

 

Diagnoza umiejętności piątoklasistów
Diagnoza umiejętności piątoklasistów to badanie kompetencji uczniów klas V. Sprawdziany kompetencji z języka polskiego, przyrody i matematyki przygotowuje Instytut Badań Edukacyjnych.

Wynik badania umiejętności matematycznych

Rok Liczba uczniów piszących   szkoła województwo kraj
2015 9 Sprawność rachunkowa 37,0% 52,1 % 51,4%
Modelowanie matematyczne 66,7% 56,4% 55,9%
Rozumowanie i tworzenie strategii 51,1% 43,6% 43,1%
Umiejętności uczniów globalnie 53,1% 48,6% 48,0%
2016 10 Rozumowanie i tworzenie strategii w geometrii 45% 44% 40%
Rozumowanie i tworzenie strategii w arytmetyce 65% 58% 57%
Wykorzystanie i tworzenie informacji 53% 55% 53%
Umiejętności uczniów globalnie 54,3% 53% 51%

Wynik badania umiejętności polonistycznych

Rok Liczba uczniów piszących   szkoła województwo kraj
2015 9 Rozumienie tekstu literackiego 49,2% 59,3 % 58,5%
Rozumienie tekstu nieliterackiego 42,2% 60,0% 58,9%
Pisanie 47,9% 45,6% 43,3%
Umiejętności uczniów globalnie 47,1% 50,0% 50,7%
2016 10 Rozumienie tekstu literackiego 72% 60% 59%
Rozumienie tekstu nieliterackiego 78% 68% 65%
Pisanie 60% 56% 54%
Umiejętności uczniów globalnie 70% 61% 60%

Wynik badania umiejętności przyrodniczych

Rok Liczba uczniów piszących   szkoła województwo kraj
2016 10 Rozumienie i korzystanie z metody badawczej 34% 40 % 37%
Posługiwanie się warsztatem badacza 33% 42% 37%
Błędne przekonania 65% 51% 49%
Wykorzystanie wiadomości i zastosowanie umiejętności przedmiotowych 59% 66% 64%
Umiejętności uczniów globalnie 46% 52% 49%

 

EGZAMIN ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 i  jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1.   języka polskiego

  1. matematyki
  2. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Język polski
Rok Liczba piszących Średni wynik Stanin wyniku Opis wyniku Średni wynik
gmina powiat województwo kraj
2019 10 60% 4 niżej średni 68% 61% 60% 63%
Matematyka
Rok Liczba piszących Średni wynik Stanin wyniku Opis wyniku Średni wynik
gmina powiat województwo kraj
2019 10 50% 6 wyżej średni 43% 42% 46% 45%
Język angielski
Rok Liczba piszących Średni wynik Stanin wyniku Opis wyniku Średni wynik
gmina powiat województwo kraj
2019 10 74% 8 bardzo wysoki 61% 48% 58% 59%

 

 

 

————————————————————————————————————

 

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
Wynik sprawdzianu jest przedstawiany skalą staninową, która odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia czy szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.

Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

  Nazwa stanina przedziały wyników
wyrażone w %
 procent wyników
zawarty w  przedziale
 1- najniższy  poniżej 4    4
 2- bardzo niski    4-10    7
 3- niski  11-22  12
 4- niżej średni  23-39  17
 5- średni  40-59  20
 6- wyżej średni  60-76  17
 7- wysoki  77-88  12
 8- bardzo wysoki  89-95    7
 9- najwyższy  powyżej 95   4

            Od 2015 roku sprawdzian składa się z dwóch części:
część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej z języka polskiego

Rok Liczba uczniów piszących Wynik najwyższy Wynik najniższy Średni wynik Stanin wyniku Opis wyniku
2015 10  100% 76% 86% 9 najwyższy
2016 10 85% 40% 68% 6 wyżej średni

 

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej z matematyki

Rok Liczba uczniów piszących Wynik najwyższy Wynik najniższy Średni wynik Stanin wyniku Opis wyniku
2015 10 100% 76% 84% 9 najwyższy
2016 10 95% 25% 64% 6 wyżej średni

 

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej z języka angielskiego

Rok Liczba uczniów piszących Wynik najwyższy Wynik najniższy Średni wynik Stanin wyniku Opis wyniku
2015 10 95% 75%  88% 8 bardzo wysoki
2016 10 98% 43% 78% 7 wysoki

 

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej
wyrażony ogólną ilością punktów (maksymalna ilość punktów 40)

Rok Liczba uczniów piszących Wynik najwyższy Wynik najniższy Średni wynik Stanin wyniku Opis wyniku
2014 12 36 13 24,8 5 średni
2013 18 37 10 26,6 7 wysoki
2012 11 38 18 26,1 8 bardzo wysoki
2011 11 35 13 25,7 6 wyżej średni
2010 10 35 12 23,3 5 średni
2009 15 32 11 17,13 2 bardzo niski
2008 17 24,3 4 niżej średni
2007 11 32,4 9 najwyższy
2006 5 średni
2005 6 wyżej średni
2004 6 wyżej średni
2003 4 niżej średni

 

Egzamin Gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Wynik egzaminu uzyskany na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

 

 

Część humanistyczna
Rok Liczba piszących Język polski Stanin wyniku Opis wyniku Historia i wiedza o społeczeństwie Stanin wyniku Opis wyniku
2012 12 71,9 % 7 wysoki 61,1 5 średni
2013 11 48,3% 2 bardzo niski 51,8% 3 niski
2014 7 65,6 % 5 średni 53,5 % 3 niski
2015 9 70% 8 bardzo wysoki 70% 7 wysoki
2016 19 70% 6 wyżej średni 56% 6 średni
2017 9 79% 8 bardzo wysoki 63% 6 średni
2018 10 78% 8 bardzo wysoki 68% 8 bardzo wysoki
2019 8 55% 3 niski 52% 3 niski

 

Część matematyczno – przyrodnicza
Rok Liczba piszących Matematyka Stanin wyniku Opis wyniku Przedmioty przyrodnicze Stanin wyniku Opis wyniku
2012 12 49,2 6 wyżej średni 53,5 7 wysoki
2013 11 37% 3 niski 50% 3 niski
2014 7 35,7 % 3 niski 50,6 % 5 średni
2015 9 51% 6 wyżej średni 56% 7 wysoki
2016 19 49% 6 wyżej średni 54% 6 wyżej średni
2017 9 54% 7 wysoki 54% 6 wyżej średni
2018 10 64% 8 bardzo wysoki 67% 8 bardzo wysoki
2019 8 25% 2 bardzo niski 40% 3 niski

 

Język angielski
Rok Liczba piszących Poziom podstawowy Stanin wyniku Opis wyniku Liczba piszących Poziom rozszerzony
2012 6 72,9 7 wysoki 6 57,1
2013 6 54,2 4 niżej średni 5 29,0
2014 0 0 0 0 0
2015 9 76% 7 wysoki 9 53%
2016 9 79% 7 wysoki 9 71%
2017 7 69% 6 wyżej średni 7 49%
2018 9 75% 6 wyżej średni 9 61%
2019 6 73% 6 wyżej średni 6 55%

 

Język niemiecki
Rok Liczba piszących Poziom podstawowy Stanin wyniku Opis wyniku Poziom rozszerzony Stanin wyniku Opis wyniku
2012 6 55,8 5 średni 0
2013 5 42,5 3 niski 0
2014 7 52,5% 5 średni 0
2015 0 0 0
2016 10 53% 5 średni
2017 2 54%
2018 1 70%
2019 2 46%
Skip to content