Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2015 – 2018 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

Ważne! Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację, czyli od 2 marca do 11 marca 2021 roku, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Rodzice dzieci, kandydatów do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego składają wnioski o przyjęcie w dniach 15.03 – 25.03. 2021 roku
Rodzaj czynności od do
Złożenie w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . Zgodnie z art. 149 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe. 15 marca 25 marca
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 12 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 kwietnia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 kwietnia

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym

Oświadczenia

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Skip to content