Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmowanie dzieci do klasy I odbywa się w naszej szkole odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2021/2022.

 

Zgłoszenie przez rodzica dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły do klasy I publicznej szkoły podstawowej
Rodzaj czynności od do
Składanie przez rodziców zgłoszeń o podjęciu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko w szkole obwodowej. Zgodnie z art. 133 ust.1 i art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. 2 marca 11 marca
Złożenie wraz ze zgłoszeniem oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych
Rodzaj czynności od do
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 15 marca 25 marca
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 12 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 kwietnia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 kwietnia

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy innej

Oświadczenia

Zgłoszenie o podjęciu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko do klasy pierwszej

Skip to content