ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp na dostawy.