Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły”.

Przez realizację projektu chcemy podnieść kompetencje zawodowe nauczycieli, którzy wzbogacą swój warsztat pracy, sięgając do materiałów i wzorców szkół europejskich.
Realizacja projektu podniesie prestiż i atrakcyjność szkoły w środowisku lokalnym oraz wzmocni jej europejski wymiar. Pozwoli to postrzegać placówkę jako aktywną, innowacyjną, zaangażowaną w podnoszenie jakości kształcenia i dynamicznie rozwijającą się. Zwiększenie znajomości języka angielskiego u 9 nauczycieli oraz bezpośrednie poznanie kultury kraju mobilności usprawni pracę nauczycieli wspomagających ucznia z niepełnosprawnością podczas lekcji. Pozwoli też uzyskać swobodę w zakresie języka mówionego i pisanego, co jest istotne ze względu na nowe możliwości doskonalenia. W projekcie planujemy przeszkolić 9 nauczycieli, którzy wezmą udział w 10 dniowej mobilności w Hiszpanii. Poprzez podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, kompetencji dydaktycznych i nowatorskiego podejścia do edukacji wzbogacą swój warsztat dydaktyczny oraz przeniosą zdobytą wiedzę do pracy z uczniami. Efektem projektu będzie wprowadzenie zdobytej podczas mobilności wiedzy do bezpośredniej pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Poprzez nowatorskie zastosowanie TIK i wprowadzenia elementów metody CLIL zwiększymy zaangażowanie uczniów w zajęciach oraz poszerzymy ich horyzonty.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu: 118 962,81 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 118 962,81 zł

1.12.2023

W związku z realizacją przedsięwzięcia “Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły” poniżej znajduje się regulamin rekrutacyjny wraz formularzem zgłoszeniowym. Od 1.12.2023 roku rusza nabór uczestników przedsięwzięcia. Składanie formularzy zgłoszeniowych należy dokonać do 15.12.2023 roku do godziny 14:30 w sekretariacie szkoły.

18.12.2023

W dniu 18.12.2023 r. w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora Katarzynę Gałaszewską Zarządzeniem Nr 35/2023 z dnia 04 grudnia 2023 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000142095 realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ . Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji. Do dnia 15 grudnia 2023 r. – wpłynęło 11 zgłoszeń. Komisja do udziału w przedsięwzięciu zakwalifikowała 9 osób.

18.01.2024

18.01.2024 roku uczestnicy zakwalifikowani do przedsięwzięcia „Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły” uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego zostali poinformowani o założeniach i działaniach projektowych, zakładanych rezultatach, ewaluacji i sposobach upowszechniania przedsięwzięcia. Przeprowadzono ankietę dotycząca potrzeb uczestników związanych z przedsięwzięciem.

5.02.2024

Nadszedł czas na test językowy. 5 lutego 2024 roku uczestnicy zakwalifikowani do przedsięwzięcia „Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły” zmierzyli się testem językowym.

Skip to content