Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2023/2024 przyjmowanie dzieci do klasy I odbywa się w naszej szkole odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 t.j.). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie przez rodzica dziecka zamieszkałego w
szkół podstawowych
Rodzaj czynności od do
1. Złożenie w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział
przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny
wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu
przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . Zgodnie z art. 149
pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.
28 lutego 13 marca
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo
oświatowe.
14 marca 20 marca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych. Zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo
oświatowe.
21 marca 21 marca
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.
22 marca 27 marca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.
28 marca 28 marca

Zarządzenie Nr 626 /24 Wójta Gminy Suwałki

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Zgłoszenie o podjęciu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko do klasy pierwszej

Skip to content