Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są dzieci z klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku przyjęciadziecka do świetlicy lub deklaracji chęci uczęszczania. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia można składać od 16.08.2021 roku  do 2.09.2021 r. do godz. 14.00.

W pierwszej kolejności przyjęte będą dzieci:

– obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym,

dojeżdżające,

– dzieci wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– rodziców samotnie wychowujących dzieci,

– matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

– umieszczone w rodzinach zastępczych,

– z rodzin objętych nadzorem kuratora lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Godziny pracy pobytu dziecka w świetlicy szkolnej zostaną podane po zapoznaniu uczniów z planem lekcji oraz harmonogramem zajęć pozalekcyjnych. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 3.09.2021 r.