Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są dzieci z klas I – V Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku przyjęciadziecka do świetlicy lub deklaracji chęci uczęszczania. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Kartę zgłoszenia można składać 4.09.2023 roku od godziny 12:00 do 6.09.2023 r. do godz. 14.00.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

– obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym,

– dojeżdżające,

– dzieci wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

– rodziców samotnie wychowujących dzieci,

– umieszczone w rodzinach zastępczych,

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 7.09.2023 r. o godzinie 7:15.

– z rodzin objętych nadzorem kuratora lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek-przyjecia-do-swietlicy

Diagnoza-potrzeb-swietlicy

Deklaracja-checi-uczeszczania-do-swietlicy