Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2023/2024 przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017 – 2020 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

Ważne! Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację, czyli od 21 lutego do 28 lutego 2023 roku, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Rodzice dzieci, kandydatów do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego składają wnioski o przyjęcie w dniach 1.03 – 15.03.2023 roku.

Terminy

Zobacz więcej

Organizacja opieki w szkole w dniach 12.04 – 16.04.2021

Informujemy, że opiekę w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym organizuje się na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • wykonują działania ratownicze i realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.
Zobacz więcej

Organizacja opieki w szkole w dniach 29.03 – 9.04.2021

Informujemy, że opiekę w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym organizuje się na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • wykonują działania ratownicze i realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.
Zobacz więcej
Skip to content