Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Pan konserwator odłączył dopływ prądu, natomiast pani sprzątająca i pani sekretarz sprawdziły, czy wszystkie osoby ewakuowały się z placówki. Jednocześnie pani dyrektor powiadomiła straż pożarną i zgodnie ustaleniami na miejsce przybył zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie-Tartak.  Po przybyciu pani dyrektor szkoły przekazała informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Na koniec przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej z Suwałk przeprowadził pogadankę pt. „Czad i Ogień. Obudź czujność”, a najmłodsi mogli dokładnie obejrzeć wóz strażacki.