Na zajęcia projektowe Klub Młodego Przedsiębiorcy uczęszczali uczniowie klas II i III. Celem zajęć było kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów, wdrażanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów w edukacji wczesnoszkolnej poprzez budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, poznawania świata poprzez doświadczanie i eksperymentowanie, poznanie podstawowych zasad przedsiębiorczości oraz kształtowanie systemu wiadomości
i  umiejętności potrzebnych uczniowi do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie
w codziennych sytuacjach.