Informujemy, że opiekę w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym organizuje się na wniosek rodziców dzieci, którzy:

  • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • wykonują działania ratownicze i realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
  • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.