Komisja stypendialna przyznała stypendia w ramach projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” numer RPPD.03.01.02-20-0411/19. Wysokość pomocy stypendialnej wynosi 1500,00 zł.Stypendia otrzymali:1. Jan Władysław Pawluczyk.2. Robert Rutowski.3. Tomasz Maksymilian Jurewicz.4. Helena Krzymińska.Wszystkie osoby uczą się wzorowo i systematycznie osiągają wysokie miejsca w konkursach. GRATULUJEMY!Zasady przyznawania stypendium. Uczeń:1. Uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021 lub na koniec pierwszego semestru 2021/2022 nie niższą niż 4,852. Uzyskał średnią ocen z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatyki ponad 5,0.3. Jest laureatem, finalistą konkursów