W dniach 5 – 18 stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach  projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” numer RPPD.03.01.02-20-0411/19.

Celem udzielania pomocy stypendialnej uczniom zdolnym jest zwiększenie motywacji do nauki i dalsze rozwijanie zainteresowań poprzez łatwiejszy dostęp do książek, pomocy naukowych, programów komputerowych, zajęć rozwijających itp.

Wysokość pomocy stypendialnej będzie wynosić 150 zł brutto miesięcznie na jednego ucznia/uczennicę i nie może przekroczyć kwoty 1500,00 zł.

Zasady przyznawania stypendium:

  1. Uczeń jest w projekcie  „Od najmłodszych lat zdobywamy świat !”, przez cały okres czasu na który zostało przyznane stypendium
  2. Uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021 lub na koniec pierwszego semestru 2021/2022 nie niższą niż 4,85
  3. Uzyskał średnią ocen z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatyki ponad 5,0.
  4. Jest laureatem, finalistą konkursów.

WARUNKIEM STYPENDIUM JEST:

– uzyskanie statusu finalisty, laureata, zwycięzcy lub wyróżnienia w konkursie  w kolejnym roku szkolnym,

– utrzymanie dotychczasowej średniej ocen lub jej podniesienie.