Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2024/2025 przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 t.j.). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2018 – 2021 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

Ważne! Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację, czyli od 20 lutego do 27 lutego 2024 roku, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Rodzice dzieci, kandydatów do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego składają wnioski o przyjęcie w dniach 28.02 – 13.03.2024 roku

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego
Rodzaj czynności od do
1. Złożenie w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . Zgodnie z art. 149 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe. 28 lutego 13 marca
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 14 marca 20 marca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. 21 marca 21 marca
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 22 marca 27 marca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. 28 marca 28 marca

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do odziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego