Nauka poprzez zabawę. Moni­tor inte­rak­tywny pomaga uatrak­cyj­nić część zajęć. Jest to świetny ele­ment edu­ka­cyjny, który wpro­wa­dza nowo­cze­sno­ść w pracy z dziećmi. Naj­waż­niej­szą z zalet korzy­sta­nia ze sprzętu multimedial­nego jest sty­mu­lo­wa­nie roz­woju inte­lek­tu­al­nego dzieci.